Біленьківська громада
Запорізька область, Запорізький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

статут

Додаток 1                                                                                          до Рішення одинадцятої позачергової                                                                                                                     сесії Біленьківської сільської ради                                                                                                    №  03 від 20.07.2017 року

                                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                           Рішенням  одинадцятої  позачергової                                                                                                                     сесії Біленьківської сільської ради                                                                                                  № 03  від 20.07.2017 року

               Секретар сільської ради

                                                                                                                                                    ________ К. В. Печуріна

                                                                                                            

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“БІЛЕНЬКЕ”
БІЛЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Біленьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЕНЬКЕ» (далі – Підприємство) є комунальним унітарним комерційним підприємством, яке створено рішенням Біленьківської сільської ради від 24.03.2003 № 4 «Про утворення комунального підприємства «Біленьке».

1.2. Найменування Підприємства:

- повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЕНЬКЕ»;

- скорочене найменування українською мовою: КП «БІЛЕНЬКЕ»;

1.3. Місцезнаходження Підприємства: 70441, Запорізька область, Запорізький район, село Біленьке, вулиця Центральна, будинок 20.

1.4. Власником та Засновником Підприємства є територіальна громада в особі Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, код ЄДРПОУ 04353008, місцезнаходження: 70441, Запорізька область, Запорізький район, село Біленьке, вулиця Центральна, будинок 20 (надалі – Власник, Засновник).

1.5. Органом управління майном Підприємства є Виконавчий комітет Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, код ЄДРПОУ 24904858, місцезнаходження: 70441, Запорізька область, Запорізький район, село Біленьке, вулиця Центральна, будинок 20 (надалі – Орган управління майном).

1.6. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України,  Господарським, Цивільним, Бюджетним, Податковим та іншими кодексами України, Законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями сесії Біленьківської сільської ради, рішеннями виконавчого комітету Біленьківської сільської ради  та цим Статутом.

1.7. Все майно Підприємства є власністю територіальної громади в особі Біленьківської сільської ради та закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

1.8. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, інші рахунки в банківських установах, а також рахунки в інших фінансових установах відповідно до законодавства, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, інші реквізити. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.9. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється виключно за згодою Засновника.

1.10. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

          1.11. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

 

 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Підприємство створено з метою :

 - комунального обслуговування населення, юридичних осіб в сільській місцевості;

 - організації, експлуатації об’єктів житла, комунального господарства (водопровідно-каналізаційних і теплопостачальних об’єктів);

- вирішення всіх питань комунального обслуговування населення, фізичних і юридичних осіб в сільській місцевості;

- поступового нарощування обсягів і послуг, розширення їх видів;

- здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства.

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

- утримання та експлуатація зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення, електромереж, будівель та споруд, призначених для їх обслуговування. Забір, очищення та постачання води (забезпечення питною та технічною водою, ремонт, нагляд за водопровідною мережею);

- збирання твердих побутових відходів;

- надання ландшафтних послуг;

- надання послуг з виконання робіт по благоустрою з очистки снігу, експлуатація зелених та паркових насаджень, будівництва малих архітектурних форм;

- будівництво, ремонт та облаштування автомобільних, велосипедних та пішохідних доріг;

- надання послуг з очищення вигрібних ям та транспортування фекальних рідин до місця утилізації;

- теплопостачання, постачання пари,  гарячої води, та кондиційованого повітря;

- повне утримання та обслуговування Каналізаційних очисних споруд для Виправної колонії № 99 в с. Біленьке Запорізького району Запорізької області;

- ремонт каналізації та інших інженерних мереж в сільській місцевості;

- здійснення будівництва та ремонту житла на селі, об’єктів комунально-побутового призначення;

- надання послуг з перевезення пасажирів, багажу автомобільним транспортом, надання транспортних, в тому числі і автотракторних, послуг юридичними та фізичними особами у відповідності до чинного законодавства;

- виробництво іншої продукції;

- організація  захоронень та надання сумісних ритуальних послуг;

- оптова та роздрібна торгівля;

- ремонт побутових виробів та предметів особистого споживання ;

- надання інших індивідуальних послуг;

- здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією майна, в тому числі при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі майна в оренду, інше користування майном та при здійсненні виконання зобов’язань;

- інші види діяльності, незаборонені чинним законодавством України.

 

3. ПРАВА  ТА ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

    3.1. Права Підприємства:

    3.1.1.Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку.

    3.1.2. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності через складання господарських угод в межах наданих повноважень та своєї компетенції як в Україні.

    3.1.3. Підприємство надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються у відповідності з вимогами діючого законодавства.

    3.1.4.  За погодженням з Органом управління майном визначати фонд заробітної плати, структуру управління.

    3.1.5. Вчиняти будь-які дії та набувати будь-яких інших прав і обов’язків,що входять  до повноважень юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

    3.2.Обов’язки  Підприємства.

    Підприємство:

-      забезпечує своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом усіх рівнів;

-      здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

-      купує  необхідні матеріальні ресурси у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, відповідно до законодавства у сфері закупівель;

-      створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

-      в межах чинного законодавства України здійснює заходи по вдосконаленню організації праці працівників, з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства;

-      забезпечує цільове використання закріпленого за ним майна та виділених з бюджетів коштів;

-      здійснює заходи з удосконалення організації роботи Підприємства;

-      виконує норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.3.Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно із чинним законодавством України.

 

 

4.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

     4.1. Управління Підприємством здійснюється директором  Підприємства, який призначається і звільняється з посади рішенням сесії Біленьківської сільської ради, з яким укладається контракт. На час відсутності директора, його обов’язки виконує заступник директора, який призначається та звільняється директором Підприємства, за погодженням з Біленьківською сільською радою. 

          4.2.Директор Підприємства: несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним цих функцій; керує діяльністю Підприємства; встановлює ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів за керівництво окремими ділянками, їх діяльністю. Розподіляє між ними обов’язки; діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах і організаціях, судах; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інший рахунки; розпоряджається в установленому порядку фінансовими, трудовими і матеріальними ресурсами; призначає та звільняє робітників підприємства, структурних підрозділів, філій, представництв. Визначає їх функції та обов’язки; затверджує штатний розпис, умови оплати праці робітників Підприємства у межах коштів Підприємства та кошторису витрат на утримання апарату управління; видає накази, затверджує положення, інструкції та інші документи обов’язкові для виконання працівниками підприємства; делегує окремі повноваження підпорядкованим йому посадовим особам; затверджує положення про філії, представництва, відділення Підприємства, укладає контракти з їх керівниками.

          4.3.Директор Підприємства в силу необхідності, але не рідше як раз на рік, звітує про результати роботи підприємства на сесії Біленьківської сільської ради.

              4.4.Звіт про діяльність Підприємства затверджує сесія сільської ради

 

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

5.1.Трудовий колектив створюють усі громадяни, які на підставах трудового договору (контракту), а також на інших підставах приймають участь у діяльності Підприємства.

5.2.Трудові відносини робітників Підприємства регулюються законодавством України про працю та правилами внутрішнього розпорядку, їх соціальні та трудові права гарантуються діючим законодавством.

5.3.Робітники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством.

5.4.Підприємство має право видавати  грошові премії і разові допомого своїм робітникам у розмірах і порядку встановленому трудовим договором.

5.5.Виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. Право укладання колективного договору надається директору Підприємства.

 

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

          6.2. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок). До складу статутного капіталу Підприємства за встановленим чинним законодавством України порядком можуть бути також включені будинки, споруди, обладнання, механізми, транспорті засоби та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Розмір статутного капіталу Підприємства визначається рішенням Засновника. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу приймається Засновником.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Статутний капітал комунального Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

6.3.  Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно та кошти передані  Засновником;

-   бюджетні кошти, що надходять на реалізацію та здійснення програм затверджених Біленьківською сільською радою згідно рішень власника та виконавчого комітету Біленьківської сільської ради;

- доходи  отримані від здійснення власної господарської діяльності;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майна, придбання майна інших суб’єктів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування, фінансова допомога;

- капітальні вкладення та дотації з бюджету;

- придбання майна іншого підприємства, організації та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством;

6.4. Майно передається Власником Підприємству на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства в межах повноважень, наданих Власником та Органом управління майном.

6.5. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль  за  використанням  та  збереженням

майна через Орган управління, не втручаючись в оперативно – господарську діяльність Підприємства.

6.6. Підприємство зобов’язане забезпечити збереження майна, переданого йому Власником, та використовувати зазначене майно відповідно до його цільового призначення.

6.7. Підприємство здійснює списання майна згідно з чинним законодавством України та відповідно до Порядку списання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді  Біленьківської сільської ради, затвердженого відповідним рішенням сільської ради та за згодою Органу управління майном. Підприємство здійснює передачу майна в оренду згідно з чинним законодавством та за згодою Органу управління майном. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів підприємства, використовуються згідно з чинним законодавством та відповідно до Порядку, затвердженого рішенням сільської ради.

6.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі правочинів            (угод, договорів і контрактів тощо).

6.9. Підприємство розпоряджається прибутком, отриманим від господарської діяльності, згідно з чинним законодавством.

6.10. Кошти Підприємства одержані від фінансово-господарської діяльності зберігаються на відповідних рахунках в установах банків. Підприємство здійснює розрахунки за своїми зобов’язаннями перед іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у встановленому законодавством порядку.

6.11. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6.12. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству в порядку передбаченому діючим законодавством України.

 

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

7.1. Підприємство веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає фінансову, статистичну та іншу звітність згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами місцевого самоврядування.

7.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Підприємства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

7.3. Порядок обігу документів у Підприємстві, його дочірніх підприємствах, філіях та підрозділах, встановлюються Директором Підприємства.

7.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на  головного бухгалтера  Підприємства,  компетенція

якого визначена чинним законодавством. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтерією підприємства на чолі з головним бухгалтером відповідно до чинного законодавства.

7.5. Підприємство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

 

 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

8.2. Реорганізація та ліквідація Підприємства відбувається за рішенням Власника, суду  та в інших випадках, передбачених законодавством України. Ліквідація та реорганізація підприємства проходить у порядку, який встановлено чинним законодавством України.

8.3. Вся сукупність прав та обов’язків Підприємства при реорганізації Підприємства переходить до його правонаступників.

8.4. Майно, яке залишилось після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовуються за рішенням Власника.

8.5. Порядок і строки ліквідації Підприємства встановлюються згідно чинного законодавства України.

8.6. Порядок санації Підприємства визначається чинним законодавством України.

8.7. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Положення цього Статуту мають юридичну силу з моменту його державної реєстрації.

9.2. Усі зміни і доповнення до цього Статуту викладаються у письмовій формі і реєструються в установленим законом порядку.

9.3. При вирішенні  питань не врегульованих цим Статутом, внутрішнім локальними актами Підприємства, Підприємство керується чинним законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування.

9.4. Питання, які не знайшли свого відображення у Статуті, регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             К.В. Печуріна

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь