A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Біленьківська громада
Запорізька область, Запорізький район

Відділ кадрової роботи

Начальник відділу - Юрченко Надія Юріївна, тел. 287-31-52

головний спеціаліст з питань запобігання корупції - Дегтяр Олена Федорівна

головний спеціаліст - вакансія

інженер з охорони праці - вакансія

 

Функції та завдання відділу 
 

1. Основними завданнями та функціями відділу є: 
          1.1. Реалізація державної політики з питань кадрового забезпечення та проходження служби в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах сільської ради, координація кадрової роботи комунальних підприємств, закладів та бюджетних установ:

          1) документальне оформлення прийняття на службу, проходження, служби в органах місцевого самоврядування, звільнення, надання відпусток, та інших трудових відносин;

          2) складання річних планів роботи з кадрами, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

          3) методичне забезпечення роботи працівників самостійних підрозділів, які є відповідальними за кадровий напрямок роботи; 

          4) ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування;

          5) організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного добору працівників для проходження служби в органах місцевого самоврядування у відповідності до чинного законодавства;

          6) видача бланків та прийом документів для участі в конкурсі, їх попередня перевірка та передача на розгляд конкурсній комісії;

          7) організаційне забезпечення проведення засідань конкурсної комісії;

          8) забезпечення організації спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування;

          9) розгляд та внесення сільському голові пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посадах у виконавчих органах сільської ради, підготовка разом з відповідними підрозділами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням;

          10) оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, внесення відповідних записів до трудових книжок працівників ради;

          11) обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників ради;

          12) здійснення заходів у межах своєї компетенції для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

          13) здійснення роботи, пов'язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників ради;

          14) оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця роботи та про підтвердження стажу служби у сільській  раді;

          15) облік та оформлення документів службових відряджень працівників ради; 

          16) участь у межах своєї компетенції у розробленні структури та штатного розпису сільської ради, контроль за розробленням  положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій  працівників сільської ради;

          17) організаційне забезпечення і участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків; 

          18) облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в структурних підрозділах сільської ради;

          19) здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов'язань фінансового характеру та майновий стан (декларування доходів);

          20) проведення іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування

          21)  внесення пропозицій по заміщенню вакантних посад посадових осіб сільської ради,

          22) проведення перевірок виконавчих органів сільської ради з питань дотримання законодавства щодо роботи з кадрами;

          23)  підготовка розпорядчих документів з особового складу, з кадрових питань та з основної діяльності у межах компетенції.

1.2 Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії корупції:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

2) надання апарату сільської ради, виконавчому комітету та структурним підрозділам виконавчого комітету методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю в  апараті сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

            7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету.

8) розроблення та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням в апараті сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

9) надання апарату сільської ради, виконавчому комітету та структурним підрозділам виконавчого комітету та їх окремим працівникам роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства;

10) вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляння сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету, внесення сільському голові  пропозиції щодо усунення таких ризиків;

11) надання допомоги працівникам апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій;

12) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладне письмове повідомлення про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

13) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету , а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформування в установленому порядку про такі факти сільського голову, а у разі необхідності - правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

14) ведення обліку працівників апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

15) взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

16) розгляд в межах повноважень повідомлення про випадки корупційних та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

17) повідомлення у письмовій формі сільського голову, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами апарату сільської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділах виконавчого комітету;

18) за рішенням сільського голови здійснення перевірки діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету в межах своєї компетенції.

          1.3 Реалізація державної політики у сфері охорони праці:

          1)  забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

          2) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

          3) забезпечення професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

        4)  опрацювання  ефективної  цілісної  системи  управління  охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

          5) проведення оперативно-методичного керівництв роботою з охорони праці;

          6)       складання разом з структурними підрозділами комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці виробничого середовища (підвищення існуючого  рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнуті), а також розділу “Охорона праці” у колективному договорі;

          7) проведення для працівників увідного інструктажу з питань охорони праці;

          8)  забезпечення  працюючих  правилами,  стандартами,  нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з  охорони праці;

          9) паспортизація робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

          10) ведення обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

          11) підготовка   статистичних   звітів  підрозділів з  питань охорони праці;

          12) розробка   перспективних   та   поточних   планів   роботи підрозділів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

          13) проведення пропаганди безпечних   та   нешкідливих   умов   праці   шляхом    проведення консультацій,  оглядів,  конкурсів,  бесід,  лекцій,  розповсюдження засобів  наочної агітації, оформлення агітаційних стендів тощо;

          14) розслідування нещасних випадків та аварій;

          15) розробка  положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах сільської ради;

          16) розгляд  листів, заяв та скарг  працівників з питань охорони праці;

          17) підготовка проектів  наказів  та  розпоряджень  з питань охорони праці, загальних для всієї установи;

          18) здійснення  контролю за  проходженням  попереднього  (при  прийнятті  на  роботу)  і періодичних   (протягом   трудової  діяльності)  медичних  оглядів;

          19) контролює відповідність  нормативним  актам з охорони праці транспортних  засобів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працівників.

          1.4. Інші завдання:

          1) підготовка необхідних матеріалів за поданням сільського голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови, керуючого справами виконкому, керівників підприємств, організацій, установ громади щодо нагородження заслужених людей сільської об’єднаної територіальної  громади нагородами місцевого, обласного та державного рівня, ведення відповідного обліку;

          2) узагальнення аналітичних даних, складання довідкових та інформаційних матеріалів з питань кадрової роботи;

          3) забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» в межах компетенції відділу;

          4) забезпечення виконання вимог Закону України «Про очищення влади»;

          5) оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету сільської  ради відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з питань, що належать до компетенції відділу;

          6) розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз'яснень, прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь