Пошук

Матеріали постійних комісій сільської ради

 

Додаток 1

 

Затверджено рішенням

Біленьківської сільської ради № 06  від 04.01.2017  року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Біленьківської сільської  ради

 

1.Загальні положення

 1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
 2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
 3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
 4. Постійна комісія підзвітна Біленьківській сільській  раді та відповідальна перед нею.
 5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
 6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
 7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Біленьківської сільської  ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
 8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
 10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2.Голова постійної комісії

 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
 2. Скликає і веде засідання комісії.
 3. Дає доручення членам комісії.
 4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії
 6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
 7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії, протоколів засідання комісії.
 8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
 9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.Завдання та організація діяльності постійної комісії

 1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 1. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.
 2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
 5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

          Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості,

           3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників виконавчого комітету ради.

            3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради,  сільського,  голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

            3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1. Повноваження постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики

 

          .1. Постійна комісія з питань з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації  з питань:

          - пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, виконання ними рішень ради та її органів, здійснює контроль за виконанням Регламенту та рішень  сільської ради;

          -  щодо дострокового припинення повноважень депутата  сільської ради у порядку, встановленому законом.

           - щодо зміцнення законності та правопорядку, питання координації дій з районною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку сільської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Біленьківської сільської ради;

- проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

- питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

          - питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

          - питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

          - питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

- питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

- питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням селищним головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

          2.Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм, а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

          3. Комісія здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку .

          4.Комісія координує співпрацю засобів масової  інформації з сільською  радою, виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.

 

         4.2. Повноваження постійної комісії з  питань охорони здоров'я, освіти, фізичного виховання та культури ,   соціальної політики

          1. Постійна комісія з питань з питань охорони здоров'я  та соціальної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації  з питань:

          - надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям громади за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів ;

          - створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

             - реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

- створення умов для розвитку культури;

          - сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

          - створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

          - створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

          - оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у об’єднаній територіальній громаді;

          - ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

          - сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

 

          2. Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм, а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

          Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради

          3 Комісія розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.3. Повноваження постійної комісії з питань   фінансів та планування соціально - економічного розвитку

          1.Постійна комісія з питань фінансів та планування соціально - економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації  з питань:

          - попередньо розглядає і готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку села, проекту сільського бюджету,  внесених до них змін,по звітах про виконання бюджету та відповідних програм,поданих на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;

          - здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, вносить на обговорення звіти керівників організацій,установ про виконання програм соціально-економічного розвитку,бюджету,рішень ради з цих питань;

          - готує рекомендації по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету,ефективного використання природних і трудових ресурсів;

          - контролює видатки, пов'язані із здійсненням сільською радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальної громади сільським бюджетом;

          - готує пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

          -  здійснює  контроль  за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

          - готує пропозиції щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

          - бере участь у підготовці проектів  регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

          - бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради;

          - Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності.

          2.  Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

3.Розробляє план заходів по наповненню доходної частини сільського бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності.

4.4.  Повноваження постійної комісії

 з питань інфраструктури, транспорту , житлово - комунального господарства та комунальної власності

          1.Постійна комісія з питань інфраструктури, транспорту, житлово - комунального господарства та комунальної власності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації  з питань:

          -затвердження місцевого бюджету та програм  соціально- економічного розвитку;

          - розвитку житлово-комунального господарства,  комунальної власності  та організації благоустрою населених пунктів;

          - створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном;

          - порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

          - передачі або продажу підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до комунальної власності.

          - виконання програм соціального- економічного розвитку та селищного бюджету;

          -  про хід та результати відчуження комунального майна;

          - щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

          - сприяння виконавчому комітету сільської ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

           -  поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

           -  забезпечення  санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

          2. Комісія сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

          3. Комісія попередньо розглядає сільську програму приватизації, а також перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; доцільність, порядок та умови приватизації об’єктів права комунальної власності

         4. Комісія заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної  власності;  питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

4.5. Повноваження постійної комісії

з питань земельних відносин, будівництва , перспективного планування та екології

          1.Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва , перспективного планування та екології за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації  з питань:

          - регулювання земельних відносин,

          - надання дозволів на спеціальне використання земельних ресурсів  територіальної громади;

          - здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства;

          - розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

          - попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

          - розроблення місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови, будівництва і реконструкції об’єктів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

          - затвердження програм соціально-економічного  розвитку, сільського бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

          - підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, надання пільг, розмірів плати за користування природними ресурсами;

          - організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

          -  забезпечення  санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

          2.  Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань

5. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

          5.1 Рекомендації постійної комісії подаються  сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

          5.2 Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

          5.3 У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

          5.4 Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проект рішення з порушеного питання.

          5.5 Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

Секретар  сільської ради                                                          К. В. Печуріна

 

 

 

Матеріали засідань комісії з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку

 

Матеріали засідань комісії з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності

 

Матеріали засідань комісії з пиатнь охорони здоров'я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної політики

 

Матеріали засідань комісії з питань прав людини, законності, депутатської дільності та етики

 

Матеріали засідань комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного планування та екології

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь