Пошук

Порядок передачi в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

Дата: 14.09.2023 16:02
Кількість переглядів: 720

ПРОЕКТ

                                         БІЛЕНЬКІВСЬКА сільська рада

ЗАПОРІЗького району Запорізької області

восьмого скликання

____________________ сесія

 

РІШЕННЯ

__ __________ 2023  року                                                                 № ____

с. Біленьке

 

Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», враховуючи «Методику розрахунку орендної плати за державне майно» затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630, з метою удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області та підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, враховуючи висновок постійної депутатської комісії Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області з питань фінансів  та планування соціально-економічного розвитку – відповідальної комісії за здійснення державної регуляторної політики та рішення постійної комісії щодо їх врахування, а також зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань щодо регуляторного акта, сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі в оренду комунального майна та Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, що додається.

2. Балансоутримувачам комунального майна протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності даного Порядку надати виконавчому комітету Біленьківської сільської ради інформацію про переліки об’єктів нерухомого майна, єдиних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів комунальної власності, в обсязі, що наявний на такий момент.

3. Оприлюднити дане рішення в мережі Інтернет на офіційному сайті Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: http://bilenke-silrada.gov.ua, та на дошці оголошень сільської ради протягом 10 днів з дати його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                                    С. І. Зачепило

 

 

 

Порядок передачi в оренду комунального майна

Біленьківської сільської територіальної громади

Запорізького району Запорізької області

 

1. Загальнi положення

1.1. Цей Порядок регулює: - правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області (Далі – комунальне майно), а також передачею права на експлуатацію такого майна; - майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності.

1.2. Передача майна комунальної власності Біленьківської сільської територіальної громади в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Порядку, з дотриманням принципів законності; відкритості та прозорості; рівності та змагальності; державного регулювання та контролю; врахування особливостей об’єктів державної та комунальної форм власності; захисту економічної конкуренції; створення сприятливих умов для залучення інвестицій; повного, своєчасного, достовірного інформування про об’єкти оренди та порядок передачі їх в оренду; забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів.

1.3. Право на оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади набувається відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483, інших нормативно-правових актів з питань оренди та цього Порядку.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном.

1.5. Об’єкти, щодо яких були укладені договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону, договори зберігання (крім договорів публічного зберігання), якщо місцем зберігання майна третьої особи є індивідуально визначене нерухоме майно комунальної власності, передбачені частиною третьою статті 2 Закону, укладені до введення в дію Закону, після закінчення строку дії таких договорів, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності Постановою включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду згідно з вимогами Порядку.

1.5.1. Встановити, що внесення змін до договорів, передбачених цим пунктом, в частині збільшення строку дії договору не допускається. Сторона такого договору після його припинення має переважне право на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору, для продовження договорів оренди комунального майна.

1.6. Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

1.7. Передачі в оренду підлягають вільні нежитлові приміщення (будівлі, споруди), які не використовуються балансоутримувачем для здійснення власної діяльності. Передачу в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд) (Далі – майно) комунального майна здійснюється Біленьківською сільською радою Запорізького району Запорізької області (Далі – Біленьківська сільська рада) на підставі відомостей від балансоутримувача про наявність вільних приміщень (будівель, споруд).

1.8. Особа, що виявила бажання орендувати комунальне майно, подає до Біленьківської сільської ради заяву про свій намір, до якої додаються:

- копія статуту і рішення про реєстрацію (для юридичних осіб);

- копія свідоцтва платника податків або довідки про джерело фінансування;

- копії паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру, документу про призначення керівника юридичної особи;

- контактну інформацію про потенційного орендаря (телефон, електронна пошта).

1.8.1. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

1.9. Орендар зобов’язаний укласти відповідні договори з балансоутримувачем приміщення на відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та з комунальними службами на надання відповідних комунальних послуг.

1.10. Протягом дії договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ відповідним працівникам Біленьківської сільської ради, балансоутримувача для огляду, перевірки утримання і використання майна за призначенням.

1.11. Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його укладено;

- укладення з орендарем договору концесії такого майна;

- приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- припинення юридичної особи - орендаря або юридичної особи - орендодавця (за відсутності правонаступника);

- смерті фізичної особи - орендаря;

- визнання орендаря банкрутом;

- знищення об’єкта оренди або значне пошкодження об’єкта оренди.

Договір оренди може бути достроково припинений за згодою сторін.

Договір оренди може бути достроково припинений за рішенням суду та з інших підстав, передбачених Законом або договором. Договір оренди вважається припиненим в односторонньому порядку за умови встановлення факту надання орендарем недостовірної інформації про право бути орендарем відповідно до пунктів 2.2 та 2.3 цього Порядку.

1.12. Про дострокове припинення використання приміщення орендар не пізніше, ніж за один місяць, письмово повідомляє орендатора та балансоутримувача і за актом прийому-передачі повертає майно, що орендується.

1.13. При залишенні орендарем приміщення (будівлі, споруди) без письмового попередження про відмову від оренди, а також без складання акту про повернення приміщення (будівлі, споруди) у повній справності, орендар несе повну матеріальну відповідальність за заподіяний збиток. При цьому орендар не звільняється від внесення орендної плати до здачі нежитлового приміщення (будівлі, споруди) по акту.

1.14. Капітальний та поточний ремонт в орендованих приміщеннях, за виключенням приміщень, що передані в оренду підприємствам, установам та організаціям, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів різних рівнів бюджету, проводиться за рахунок орендаря. На період проведення ремонту, Орендар не звільняється від сплати орендної плати.

1.15. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами третім, п’ятим та шостим частини другої статті 15 Закону (крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений пунктом 1.16 цього Порядку.

1.15.1. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву.

1.15.2. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від юридичних осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з країн-членів Європейського Союзу, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Якщо потенційні орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

1.15.3. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів сільської ради, договір укладається з особою, визначеною відповідним представницьким органом місцевого самоврядування або визначеним ним органом.

1.15.4. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

1.15.5. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є державним або комунальним підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна державної або комунальної власності відповідно. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох державних або комунальних підприємств, установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

1.15.6. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, баз олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки, а також громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, виключно для проведення спортивних заходів або надання послуг у сфері фізичної культури і спорту договір оренди укладається з потенційним орендарем, який набрав найбільшу кількість балів оцінювання, визначених у Додатку 3.

1.16. Потенційні орендарі, передбачені абзацами третім, п’ятим та шостим частини другої статті 15 Закону (крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених Додатком 2.

1.16.1. Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

1.16.2. Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/81/p495918n860-2.jpg

де – Ni - сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;

Kj - кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/81/p495918n861-3.jpg - сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних орендарів,

Wj - питома вага відповідного критерію оцінки;

n - кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу;

m - кількість усіх критеріїв оцінки;

Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в Додатку 2.

1.16.3. У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта оренди раніше.

 

2. Суб’єкти орендних відносин

2.1. Орендодавцями комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади є:

2.1.1. Біленьківська сільська рада щодо:

- єдиних майнових комплексів;

- нерухомого майна і споруд;

- майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності.

2.1.2. Балансоутримувачі:

- щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів – на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

- іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2.2. Орендарями комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

2.3. Не можуть бути орендарями:

2.3.1. фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

2.3.2. юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

2.3.3. фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

2.3.4. фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

2.3.5. працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;

2.3.6. працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

 

3. Порядок включення об’єкта оренди до

Переліку відповідного типу

 

3.1. Включення об’єкта оренди до Переліку І типу здійснюється на підставі клопотання балансоутримувача майна. Орендодавець розглядає подане клопотання балансоутримувача та протягом 10 робочих днів з дати отримання клопотання приймає одне з таких рішень:

- рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу;

- рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

Включення об’єкта оренди до Переліку ІІ типу здійснюється шляхом прийняття Біленьківською сільською радою відповідного рішення про включення об’єкту до Переліку ІІ типу. Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

3.2. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через електронну торгову систему звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Порядок реєстрації потенційного орендаря в електронній торговій системі для подання ним заяви про включення майна до Переліку відповідного типу визначається згідно з правилами функціонування електронного майданчика, через який такий орендар подає заяву. Заява про включення майна до Переліку відповідного типу подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі і завантаження електронних копій документів, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку.

3.3. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

- відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;

- бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;

- цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання;

- бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, бажаний графік використання об’єкта;

- тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

- обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;

- контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб

- також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

3.4. В інформації про потенційний об’єкт оренди можуть зазначатися інші відомості, визначені орендодавцем (за необхідності), а саме:

1) загальна інформація:

- тип Переліку, до якого пропонується внести об’єкт оренди;

- залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта, якщо об’єкт включається до Переліку першого типу;

- тип об’єкта;

- пропонований строк оренди;

- посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення, якщо об’єкт пропонується для включення до Переліку другого типу;

- інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації;

- фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

2) якщо об’єкт є нерухомим майном, додатково зазначається:

- місцезнаходження об’єкта;

- загальна і корисна площа об’єкта;

- характеристика об’єкта оренди (будівлі загалом або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів);

- технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями;

- поверховий план об’єкта або план поверху;

- інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи його частина, та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду;

- якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років, одночасно зазначається інформація про стан реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- інформація про цільове призначення об’єкта оренди - у разі неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням та в разі включення об’єкта до Переліку другого типу;

3) якщо об’єктом є єдиний майновий комплекс підприємства чи його відокремлений структурний підрозділ, додатково зазначається:

- обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

- кількість та склад робочих місць;

- відомості про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно;

- відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ;

- основні зобов’язання (договірні та позадоговірні);

4) якщо об’єктом є транспортний засіб, додатково зазначається:

- марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір;

5) якщо об’єктом є інше окреме індивідуально визначене майно, додатково зазначається:

- найменування об’єкта оренди;

- його характеристики та параметри (розмір, об’єм, кількість тощо) за можливості його визначити;

6) інша інформація, яка дає можливість ідентифікувати майно.

 

4. Особливості передачі в оренду єдиних майнових комплексів

 

4.1. У разі прийняття рішення про доцільність передачі єдиного майнового комплексу уповноважений відділ (особа) сільської ради готує проєкт рішення про передачу відповідного майнового комплексу і включення єдиного майнового комплексу до Переліку відповідного типу та подає його на розгляд чергової сесії Біленьківської сільської ради. Прийняте рішення оприлюднюється ним в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

4.2. Протягом трьох місяців з дати прийняття рішення Біленьківською сільською радою про передачу в оренду єдиного майнового комплексу комунального підприємства уповноважений відділ сільської ради публікує в ЕТС оголошення про передачу в оренду єдиного майнового комплексу з урахуванням особливостей, визначених Порядком, умови оренди єдиного майнового комплексу розробляються уповноваженим відділом, які затверджуються відповідним рішенням Біленьківської сільської ради.

 

5. Підготовка до передачі об’єкта оренди на аукціоні

 

5.1. Орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону, а щодо єдиного майнового комплексу – у строки, передбачені частиною п’ятою ст. 14 Закону.

5.2. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря та протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна. Орендодавець розробляє та затверджує умови оренди майна, додаткові умови оренди майна (в разі наявності), крім тих, які затверджуються відповідно до пункту 5.7 цього Порядку.

5.3. Умови оренди майна включають розмір стартової орендної плати об’єкта оренди для аукціонів, передбачених частинами другою, одинадцятою та тринадцятою статті 13 Закону та строк оренди, визначений згідно пункту 5.6. цього Порядку.

5.4. Проєкт договору оренди, що розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду на аукціоні, повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди державного майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820, крім інформації про особу орендаря та орендну плату.

5.5. В оголошенні про передачу майна в оренду зазначається стартова орендна плата за всю площу об’єкта оренди за один місяць, крім випадків добової або погодинної оренди.

5.6. Строк оренди становить п’ять років. Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках: об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер; об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання; об’єкт оренди обліковується на балансах господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та/або господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких перебувають у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків; потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк. Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої додаткової умови оренди майна. Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

5.7. Додаткові умови оренди майна розробляються уповноваженим відділом виконавчого комітету сільської ради на підставі пропозицій балансоутримувача або балансоутримувачем, у разі коли він є орендодавцем.

5.8. Уповноважений відділ (особа) виконавчого комітету сільської ради у разі необхідності готує для затвердження наступні додаткові умови оренди щодо майна комунальної власності сільської ради:

– більш тривалий строк оренди, ніж передбачено пунктом 5.6 цього Порядку;

– виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством.

5.9. В оголошенні про передачу майна в оренду зазначаються:

1) повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу;

3) проєкт договору оренди;

4) умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності):

 - стартова орендна плата для всіх видів аукціонів;

- строк оренди, а в разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання,

- також інформація про графік використання об’єкта оренди;

- наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов оренди майна;

- наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку;

5) інформація про те, що об’єкт може бути використаний переможцем аукціону за будь-яким цільовим призначенням або про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням, або про перелік обмежень, за якими не допускається використання об’єкта оренди, у випадку встановлення додатковими умовами оренди майна обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів;

6) інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону, а саме орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім тих осіб, що не можуть бути орендарями, а саме:

- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

- фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

- працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;

- працівники балансоутримувачів - щодо майна, яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів;

7) копія згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди;

8) копія охоронного договору, - якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати;

9) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

10) інформація про аукціон: спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком; кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком;

11) інформація про умови, на яких проводиться аукціон: розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону; розмір гарантійного внеску; розмір реєстраційного внеску; кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій;

12) додаткова інформація: реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайту адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків); найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти;

13) технічні реквізити оголошення: період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду); єдине посилання на веб сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір;

14) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем. Оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

5.10. Технічні помилки (описки) в оголошені, оприлюдненні в електронній торговій системі, можуть бути виправлені на підставі відповідного рішення Орендодавця, прийнятого протягом двох робочих днів з моменту здійснення оприлюднення оголошення.

5.11. Оголошення про передачу майна в оренду, після оприлюднення в електронній торговій системі, повинно буди оприлюднене на офіційних веб-сайтах орендодавців, у разі якщо балансоутримувач виступає орендодавцем, та на офіційному веб-сайті Біленьківської сільської ради. Після припинення договору оренди об’єкта, включеного до Переліку першого типу, статус об’єкта в Переліку першого типу зазначається як «вільний» (у разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку першого типу або у разі відмови в продовженні договору у разі якщо орендар, який бажає продовжити договір оренди майна не надав звіт про оцінку об’єкта оренди у визначений Законом строк).

 

6. Передача майна в оренду без проведення аукціону

 

6.1. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як «вільне» у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу, або у разі відмови в продовжені договору оренди відповідно до абзацу третього частини першої ст. 19 Закону) Орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в електронній торговій системі умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати та строк оренди. Розмір орендної плати, визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка є Додатком 1 до цього Порядку. Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві. Додаткові умови оренди майна, у разі необхідності, розробляються орендодавцем на підставі пропозицій балансоутримувача.

6.2. Проєкт договору оренди, майна без проведення аукціону повинен містити всю інформацію, передбачену примірним договором оренди державного майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820.

6.3. Невиконання орендарем встановлених умов договору з урахуванням додаткових умов оренди майна є підставою для дострокового припинення договору оренди.

6.4. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву та необхідний пакет документів.

6.5. Для подання заяви на оренду об’єкта оренди потенційний орендар обирає з Переліку другого типу відповідний об’єкт. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати (додаток 1). Будь-яка інформація про потенційного орендаря та інформація, що міститься в заявах на оренду об’єкта оренди, додатках до неї розкривається після моменту закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди. До заяви додаються: для фізичних осіб: громадян України - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті - копія паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія такого паспорта або копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків за вибором особи); для іноземців та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб - документи, передбачені додатком 4.

 

7. Внесення змін до договору оренди

 

7.1. Особливості визначення умов передачі майна в оренду, в тому числі пам’яток архітектури та містобудування, укладення договорів оренди встановлюються цим Порядком. Порядком встановлюються особливості внесення змін до умов договорів оренди та підстав для внесення таких змін, зокрема щодо:

- зміни площі орендованого приміщення;

- зміни графіка використання приміщення, яке перебуває у погодинній оренді;

- зміни строку оренди, у разі якщо договір був укладений на строк, менший ніж мінімальний строк оренди;

- зміни цільового призначення, за яким орендар повинен використовувати об’єкт оренди, у разі якщо орендар не має права використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням;

- тощо.

7.2. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

- випадків, передбачених пунктами 123, 124 і абзацом третім пункту 191 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна;

- внесення до Методики розрахунку орендної плати змін щодо зменшення ставок оренди за договором, який був укладений без проведення аукціону або конкурсу;

- випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає, зокрема у разі:

а) істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обставин непереборної сили, які настали після підписання сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди;

б) припинення забезпечення об’єкта оренди комунальними послугами, якими об’єкт оренди був забезпечений або повинен бути забезпечений відповідно до умов договору та/або оголошення про передачу майна в оренду, якщо внаслідок такого припинення об’єкт оренди не може бути використаний орендарем;

в) здійснення капітального ремонту, реставрації або реконструкції об’єкта оренди з ініціативи балансоутримувача або його органу управління, якщо під час виконання будівельних робіт використання об’єкта оренди може завдати шкоди життю або здоров’ю людей, що перебувають або можуть перебувати всередині об’єкта оренди;

г) вилучення майна (його частини) відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

У такому разі зменшення орендної плати або тимчасове (на період існування обставин, зазначених у підпунктах «а» - «г» цього пункту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця на підставі заяви орендаря, до якої додані документи, що підтверджують існування відповідних обставин, або на підставі рішення суду.

7.3. Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

7.4. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до договору таких змін і доповнень.

 

8. Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності

 

8.1. Орендна плата за користування нежитловими приміщеннями комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету.

8.2. Ставки та порядок розрахунку орендної плати за користування нежитловими приміщеннями (будівлями, спорудами) комунального майна Біленьківської сільської ради встановлюються Методикою розрахунку орендної плати (Додаток 1).

8.3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

8.4. Розмір орендної плати підлягає зміні відповідно до індексу інфляції, який встановлюється Державним комітетом статистики України, щомісяця.

8.5. Плата за передане в суборенду майно зараховується на рахунок орендаря з подальшим перерахуванням до місцевого бюджету. Якщо орендарю встановлена пільгова орендна плата, то на площі, передані в суборенду, пільга не застосовується. Якщо розмір плати за суборенду перевищує розмір орендної плати, то різниця підлягає перерахуванню до місцевого бюджету.

 

9. Порядок продовження договору оренди

 

9.1. Продовження договорів оренди здійснюється виключно за результатами проведення аукціону, крім договорів, які:

- укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами становить п’ять років або менше;

- укладені без проведення аукціону з: органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими установами і організаціями, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів; релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній; Пенсійним фондои України та його органами; дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій; орендарями земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - щодо оренди гідротехнічних споруд, які можуть бути передані в оренду; музеями; державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні); закладами освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності; громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів; реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ; державними та комунальними спеціалізованими підприємствами, установами та закладами соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»; державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження; вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); народними депутатами України і депутатами місцевих рад для розміщення громадської приймальні; потенційними орендарями для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії; потенційними орендарями для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок; державними та комунальними спортивними клубами, дитячо-юнацькими спортивними школами, школами вищої спортивної майстерності, центрами олімпійської підготовки, центрами студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров’я населення, центрами фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утвореними ними спортивними клубами (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькими спортивними школами, школами вищої спортивної майстерності, центрами олімпійської підготовки, центрами студентського спорту закладів вищої освіти, центрами фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; потенційними орендарями для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19); молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями, які протягом останніх двох років, що передують року звернення, співпрацюють з органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування щодо виконання державних цільових, регіональних, місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики; молодіжними центрами, що є неприбутковими установами державної та комунальної форм власності.

- укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та додатковим переліком яких визначається рішенням Біленьківської сільської ради.

9.2. У разі подачі орендарем заяви на продовження договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності громади без проведення аукціону, орендар зобов’язаний додатково надати орендодавцю документи, які підтверджують відсутність заборгованості по сплаті відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

9.3. Рішення про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону або рішення про відмову у продовжені такого договору приймається головою Біленьківської сільської ради на підставі документів, поданих орендарем з урахуванням пропозицій балансоутримувача.

 

 

 

 

10. Порядок здійснення ремонту та невід’ємних поліпшень

10.1. Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

10.2. Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря і протягом 10 робочих днів може прийняти одне з таких рішень з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач: - рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря; - рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту.

10.3. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати. До клопотання додаються такі документи:

- опис передбачуваних робіт;

 - кошторис витрат на їх проведення;

- графік виконання робіт.

Рішення про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, приймається орендодавцем за умови наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача.

Орендодавець розглядає клопотання орендаря про зарахування витрат орендаря на виконання ремонтних робіт і протягом 10 робочих днів з дати звернення орендаря може прийняти одне з таких рішень:

- надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати;

- відмова у наданні згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди.

Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно абзаців першого, другого цього пункту, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна приймає представницький орган місцевого самоврядування чи визначені ним органи в порядку, встановленому відповідним представницьким органом місцевого самоврядування.

10.4. Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

10.5. Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;

- прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого пунктом 10.4 цього Порядку.

10.6. Рішення, що приймаються за результатами розгляду клопотання орендаря про здійснення поліпшень, ремонту майна, переданого в оренду, оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення згідно з Порядком передачі майна в оренду.

10.7. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем. У разі коли орендодавцем майна є балансоутримувач, то додатково контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна разом з балансоутримувачем здійснює уповноважений відділ (особа) виконавчого комітету Біленьківської сільської ради.

10.8. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар надає інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт Відділу. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв.м, орендар також надає документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.

10.9. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без отримання згоди компенсації не підлягає.

 

11. Порядок передачі майна в суборенду

 

11.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно. Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди. Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря.

11.2. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Закону.

11.3. Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

11.4. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

11.5. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.

11.6. Плата за суборенду майна у частині, що перевищує плату за договором оренди майна, що передається в суборенду, спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

11.7. Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

 

12. Передача майна, правонаступництво, страхування

об’єкта оренди

 

12.1. Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений договором оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі відповідного майна. Підписання актів приймання-передачі здійснюється відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

12.2. Орендар зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс - на користь орендодавця згідно з Порядком передачі майна в оренду.

12.3. У разі погіршення стану орендованого майна, його знищення або втрати орендар відшкодовує збитки, якщо не доведе, що це сталося не з його вини. Передача в оренду майна, що застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку передачі в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району

Запорізької області

 

1. Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області (далі – Методика) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон) з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму визначення розміру плати за оренду об’єктів комунальної власності Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області, визначених частиною першою статті 3 Закону.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Орендна плата визначається за результатами аукціону. У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до цієї Методики розрахунку орендної плати.

3. Якщо майно орендується бюджетними організаціями та установами, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

4. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

5. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n226.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n228-1.gif

- розмір річної орендної плати, гривень;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n228-2.gif

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n228-3.gif

- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

7. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n25-4.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n230-5.gif

- розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі, коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передавання майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

8. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n29-6.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n232-7.gif

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

9. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n33-8.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n234-9.gif

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі, коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

10. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n38-10.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236-11.gif

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236-12.gif

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236-13.gif

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n236-14.gif

- орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

11. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n44-15.gif

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/90/p506691n238-16.gif

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3. Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

12. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

13. Річна орендна плата за оренду нерухомого або окремого індивідуально визначеного майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

- органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

- органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

- казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

- Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;

- Самостійним юридичним особам виконавчого комітету Біленьківської сільської ради;

- Комунальним підприємствам, установам, закладам засновниками яких є Біленьківська сільська рада;

- Комунальним некомерційним підприємствам які надають екстрену медичну допомогу.

Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

131. Місячна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривня за 1 кв. метр площі встановлюється таким орендарям:

- державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» для організації оздоровлення та відпочинку дітей»;

- державне підприємство «Гарант-сервіс», яке орендує майно з цільовим функціональним призначенням для забезпечення організації харчування і торговельного обслуговування працівників органів державної влади, а також органів (апаратів), утворених для забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, а також для організації обслуговування офіційних і представницьких заходів;

- державне підприємство «Реінтеграція та відновлення» для забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань та здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

14. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди. У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції музичних унікальних (смичкових) інструментів встановлюється за згодою сторін, але не менш як 1,2 відсотка вартості об’єкта оренди для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 відсотка вартості орендованого майна за результатами такої оцінки - для професійних творчих працівників.

Розмір річної орендної плати іншого окремого індивідуально визначеного державного майна пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, орендарями якого є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, становить 1 гривню.

15. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» для:

 - суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;

- підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішень представницьких органів місцевого самоврядування, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, - у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом 52 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

16. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 13 цієї Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

17. У разі коли орендодавцем майна є безпосередньо Біленьківська сільська рада, орендна плата спрямовується до бюджету ради.

У разі коли орендодавцем комунального майна є самостійні структурні підрозділи, відділи, комунальні підприємства, установи, організації Біленьківської сільської ради, що є балансоутримувачами вказаного майна, кошти зараховуються до бюджету сільської ради.

За окреме індивідуально визначене майно комунального підприємства, окремого структурного підрозділу Біленьківської сільської ради (крім нерухомого) – балансоутримувачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

для договорів оренди комунального майна

 

Орендарі

Орендна ставка, відсотки

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.

10

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг.

10

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії.

8

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні).

4

5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів.

4

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження.

4

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру).

4

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

3

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики та крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка).

3

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС.

3

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг.

3

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

3

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики).

3

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджету.

3

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики).

3

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики).

3

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики).

3

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг.

1

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».

1

20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

- на площі не більш як 50 кв. метрів

3

- на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів.

7

21. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):

 

- на площі не більш як 50 кв. метрів

3

- на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів.

7

22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

- на площі не більш як 100 кв. метрів

4

- на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів.

7

23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

- на площі не більш як 100 кв. метрів

1

- на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній.

0,01

Додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

для договорів оренди, які продовжуються вперше

Найменування

Орендна ставка, відсотків

 

1. Використання єдиних майнових комплексів державних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:

1) тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів, що виробляють виноробну продукцію;

25

 

2) виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості;

20

 

3) електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування;

16

 

4) сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів;

12

 

5) використання інших об’єктів.

10

 

2. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:

 

1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів;

100

 

2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти;

45

 

3) розміщення:

- банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості);

- торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

40

 

4) розміщення:

- виробників реклами;

- саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу;

- торговельних об’єктів з продажу автомобілів;

-зовнішньої реклами на будівлях і спорудах;

30

 

5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

 

6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів:

22

 

7) розміщення:

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів;

- приватних закладів охорони здоров’я;

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

- торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- редакцій засобів масової інформації: - рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;

20

 

8) розміщення:

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*;

- офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості);

- суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету;

18

 

9) розміщення:

- ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів, крамниць-складів, магазинів-складів;

- приватних архівних установ;

- камер схову;

- стоянок для автомобілів, паркінгів;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів;

15

 

10) розміщення:

- суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність;

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе;

- аптек, ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють проєктні, проєктно-вишукувальні, проєктно-конструкторські роботи;

- інформаційних агентств;

- виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі;

 - кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо);

- торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;

12

 

11) розміщення:

- суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

- редакцій засобів масової інформації;

- приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг;

10

 

12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

10

 

13) розміщення:

- закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту;

- суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;

- громадських вбиралень; - виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні;

9

 

14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

8

 

15) розміщення:

- об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку;

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- кінотеатрів, бібліотек, театрів;

6

 

16) розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції;

5

 

17) оренда майна:

- державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні);

- державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження;

- вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

4

 

18) розміщення:

- державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 13 цієї Методики та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту);

- закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС;

- приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг;

- державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

 - добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного та місцевого бюджету;

- громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячоюнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

- державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 13 цієї Методики);

- казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворилися у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

- дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);

3

 

19) розміщення:

- державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями;

2

 

20) розміщення:

- надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності);

- закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг;

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема:

- центрів соціально-психологічної реабілітації дітей; - соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- соціальних центрів матері та дитини;

- центрів соціально-психологічної допомоги; - центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

1

 

21) розміщення уповноважених Національним банком у встановленому законодавством порядку банків, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу

0,01

 

22) розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій;

0,01

 

23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

0,01

 

24) оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);

0,01

 

25) оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України «Про оренду державного та комунального майна» безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

0,01

 

26) розміщення транспортних підприємств з:

 

 

- перевезення пасажирів;

15

 

- перевезення вантажів;

18

 

27) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

 

- на площі не більш як 50 кв. метрів

4

 

- на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

 

28) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики): -

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів;

3

 

- на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів;

7

 

29) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

 

- на площі не більш як 100 кв. метрів;

1

 

- на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів;

7

 

30) оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

 

- на площі не більш як 100 кв. метрів;

1

 

- на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів;

7

 

31) оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

 

- на площі не більш як 100 кв. метрів;

1

 

- на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів;

7

 

32) інше використання нерухомого майна.

15

 

 

* Орендна ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

 

РОЗРАХУНОК

орендної плати за базовий місяць

 

Майно перебуває на балансі

________________________________________________________________________

                                                      (найменування балансоутримувача)

 

________________________________________________________________________

 

 

Порядковий номер

Назва та місцезнаходження об’єкта оренди

Плаща об’єкта оренди, кв. метрів

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на ___ _______ 20___ року

Орендна ставка*, відсотків

Орендна плата за базовий місяць

назва місяця, рік

орендна плата без урахування податку на додану вартість**, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із додатками 1 або 2 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630.

 

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

 

Уповноважена особа орендаря  ___________      __________________________

                                                                    (підпис)        (прізвище, імя, по батькові за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку передачі в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

 

ПЕРЕЛІК

критеріїв оцінювання організацій/установ, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону

 

Критерій оцінки

Кількість балів

1.Розмір благодійних внесків (пожертв), залучених організацією/установою (враховуються благодійні внески (пожертви), які залучені організацією за період не більше ніж три останніх роки і відображені у фінансовій звітності організації/установи)

15

2.Кількість осіб, що сплатили благодійні внески (пожертви) за період не більше ніж три останніх роки, які відображені у фінансовій звітності організації або установи

15

3.Розмір членських внесків, сплачених членами організації/ установи (засновниками установи)

15

4.Кількість осіб, що сплатили членські внески

15

5. Розмір міжнародної технічної допомоги, залученої організацією/установою за період не більше ніж три останніх роки

10

6.Розмір фінансування та/або підтримки, наданих за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

10

7.Кількість громадських, благодійних, інших заходів, проведених за участю організації/установи за напрямами її статутної діяльності, за умови, що про такі заходи на веб-сайті організації оприлюднено відповідний звіт

10

8. Кількість працівників організації/установи, які перебувають у трудових відносинах з організацією, за умови, що такі працівники переважно залучені до здійснення громадських, благодійних, інших заходів, проведених за участю організації/установи за напрямами її статутної діяльності

5

9.Строк фактичного здійснення організацією/установою своїх заходів/іншої діяльності

5

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку передачі в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

ПЕРЕЛІК

 критеріїв оцінювання потенційних орендарів, передбачених абзацами тринадцятим і чотирнадцятим частини другої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону

Критерій оцінки

Кількість балів

Кількість осіб, залучених до занять спортом:

 

більше 500

15

251-500

10

до 250

5

Кількість штатних тренерів у закладі:

 

більше 12

15

8-12

10

до 8

5

Наявність спортсменів, що включені до складу національних збірних команд України з видів спорту:

 

основний

15

кандидати

10

резервний склад

5

Учасники останніх офіційних змагань різних вікових груп:

 

Олімпійські ігри (юнацькі Олімпійські ігри), паралімпійські, дефлімпійські ігри

25

чемпіонати світу (Всесвітні ігри)

20

чемпіонати Європи (Європейські ігри)

15

чемпіонати України

10

чемпіонати області

5

Наявність видів спорту:

 

олімпійські види спорту, види спорту осіб з інвалідністю

15

неолімпійські види спорту, що включені до програми Всесвітніх ігор

10

інші неолімпійські види спорту

5

Залучення позабюджетних коштів до виконання статутних завдань (у відсотках на відповідний бюджетний рік):

 

16 відсотків і більше

15

10-15 відсотків

10

до 10 відсотків

5

Додаток 4 до Порядку передачі в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області

 

Перелік документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою на оренду об’єкта з Переліку другого типу

 

Потенційний орендар

 

Перелік документів

 

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, у тому числі Пенсійний фонд України та його органи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, у т.ч. у сфері культури і мистецтв

 

інформація про реєстрацію згідно з вимогами законодавства та її внесення органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (крім державних та комунальних підприємств у сфері культури і мистецтв)

2. Релігійна організація

статут (положення) релігійної організації та документи, що підтверджують її реєстрацію в порядку, передбаченому статтею 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»

3. Дипломатичне представництво, консульська установа іноземних держав, представництво міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій

документ, що посвідчує статус відповідного представництва, установи чи організації

4. Музей

установчий документ музею, а також документи, які підтверджують виконання засновниками музею вимог, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України «Про музеї та музейну справу». Документи щодо матеріальної бази та її оснащення подаються за наявності

5. Заклад освіти будь-якої форми власності, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності

установчий документ юридичної особи, яка отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності, та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду освітньої діяльності

6. Громадська організація (об’єднання) ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

установчий документ, витяг із Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації/установи не менше 12 місяців до дати подання заяви, баланс і звіт про використання доходів (прибутків) за останній повний рік, перелік членів та/або засновників з інформацією про загальну суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування її статутної діяльності (за наявності - також і за останні два роки), інформація про суми благодійних внесків (пожертв), залучених за останній звітний рік (за наявності - також і за останні два роки), за наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної

держави, уряду, уповноваженої урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, за поточний рік (за наявності - також і за останні два роки), за наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, біографічна довідка про всіх членів керівних органів, що містить прізвище, ім’я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи за останні десять років та інформацію про членство в інших громадських та/або благодійних об’єднаннях станом на дату складання довідки, інформація про поточних членів, керівників та засновників організації, що включає їхнє прізвище, ім’я і по батькові, інформація про майнову базу організації/установи, зокрема про приміщення, в яких організація/установа провадить діяльність, станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту/ територіальної громади), звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити: - інформацію про громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією/установою та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації/установи, що включає тему заходу, мету його проведення, кількість людей, що відвідали заходи, із розміщенням фотозвіту заходів, дати і точної адреси їхнього проведення; - інформацію про реалізовані проєкти, лист за підписом керівника про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах третьому-одинадцятому цього пункту, на вебсайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) організації, із наведенням адреси вебсайту або гіперпосилання на сторінку чи профіль у соціальній мережі; - обґрунтування потреби в оренді об’єкта, щодо якого подана заява; - докази перебування професійних лікарів та/або психологів у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин)

7. Громадська організація (об’єднання) у сфері культури і мистецтв

 

документи, передбачені абзацами першим-тринадцятим пункту 6 цього додатка, докази перебування представників творчих професій у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, що підтверджують наявність трудових відносин)

8. Національні творчі спілки або їхні члени - під творчі майстерні

 

статут (положення) творчої спілки, зареєстрований в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про професійних творчих працівників і творчі спілки», витяг із Реєстру неприбуткових установ та організацій, баланс і звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової

організації за останній повний рік, перелік членів творчої спілки (у кількості не менше 100 для національних творчих спілок), складений на дату звернення лист за підписом керівника організації про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах першому-четвертому цього пункту, на вебсайті спілки, із наведенням гіперпосилання на вебсайт, де оприлюднено відповідні документи, документ, який підтверджує членство заявника у відповідній національній творчій спілці (подається у разі індивідуального звернення члена такої спілки)

9. Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю - для розміщення таких реабілітаційних установ

 

державна або комунальна установа подає установчий документ реабілітаційної установи та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності, громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим-тринадцятим пункту 6 цього додатка

10. Державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»

 

державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги державної або комунальної форми власності, подає установчий документ юридичної особи та витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим-тринадцятим пункту 6 цього додатка, а якщо підприємство, установа або заклад є господарським товариством - документи, передбачені абзацами першим, третім, четвертим, шостим-тринадцятим пункту 6 цього додатка

11. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, вітчизняне видавництво та підприємство книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

установчий документ юридичної особи, довідка про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, надана у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження)

12. Народний депутат України

 

посвідчення народного депутата України, заява народного депутата України про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень, де зазначається відсутність у депутата інших приймалень. Якщо народний депутат України обраний по одномандатному виборчому округу, то у своїй заяві він зазначає номер відповідного округу

13. Депутат місцевої ради - для розміщення громадської приймальні такого депутата

 

копія посвідчення депутата місцевої ради та заява депутата місцевої ради про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень, інші документи, передбачені рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування

14. Потенційний орендар - для організації та

проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

 

установчий документ юридичної особи, документ,

що підтверджує проведення відповідного заходу, де зазначено дату та строк його проведення

15. Суб’єкт виборчого процесу - з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

 

установчий документ юридичної особи, документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, де зазначено дату та строк його проведення

 

 

***

Установчий документ (статут) подається потенційним орендарем лише тоді, коли відповідний установчий документ (статут) не оприлюднено на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

* * Подається оригінал або належним чином завірена копія документа

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати

за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади

Запорізького району Запорізької області»

 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області» підготовлений відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 3 жовтня 2019 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», з метою удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області та підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності.

 

І. Визначення та аналіз проблеми

Одним з методів ефективного використання комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області є оренда майна. Водночас, оренда об’єктів комунальної власності – це одне із джерел наповнення місцевого бюджету. Нормативно-правовою базою при передачі в оренду комунального майна є Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р., а також інші законодавчі акти, прийняті на виконання цього Закону.

У зв’язку із введенням в дію нового Закону України «Про оренду державного і комунального майна» (надалі - Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2021 року №483 (надалі - Порядок передачі майна в оренду) кардинально змінюється процедура передачі майна в оренду, продовження договорів оренди, а саме - проведення цих процедур через електронний аукціон з використанням електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».

Отже, передача об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах, способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

На цей час з метою врегулювання орендних відносин на території Біленьківської сільської ради виникла необхідність прийняття рішення сесії Біленьківської сільської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області».

Отже, визначена проблема:

– недоотримання доходів у місцевий бюджет;

– відсутність єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

– недостатньо високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду;

– виникнення корупційних ризиків при передачі комунального майна в оренду;

– низький рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

ІІ. Мета та цілі регулювання

Метою прийняття зазначеного рішення «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області» є врегулювання питань оренди комунального майна територіальної громади, що дозволить більш ефективно та раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади та належно його утримувати.

Цілями регулювання є:

- здійснення сільською радою повноважень щодо управління майном територіальної громади, організація ефективного використання та контролю за комунальним майном, що передається в оренду;

- задоволення потреб мешканців громади у послугах;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності;

- збільшення доходів місцевого бюджету;

- затвердження єдиного організаційно-економічного механізму передачі в оренду майна та розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- впровадження прозорого механізму надання в оренду комунального майна територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Неприйняття регуляторного акта

 

Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні, та неврахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом «Про оренду державного та комунального майна»

Альтернатива 2 - Прийняття рішення «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Біленьківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області»

 

Забезпечить досягнення цілей регулювання у сфері оренди комунального майна. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів Біленьківської сільської територіальної громади

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Втрати

 

Альтернатива 1

 

Відсутні

 

Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинні локальні – нормативно-правові акти Біленьківської сільської ради з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему

Альтернатива 2

 

Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом, відповідно до положень нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р.

Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

(облік СПД-орендарів, розгляд документів, підготовка проєкту рішення. Детально розрахунок наведено в М-Тесті)

 

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Втрати

 

Альтернатива 1

 

Відсутні

 

Залишається низький попит на оренду комунального майна, що не сприяє збільшенню надходжень до місцевого бюджету

 

Альтернатива 2

 

- Відкритість, доступність щодо проведення процедур щодо передачі комунального майна в оренду

- Збільшення надходження орендної плати до місцевого бюджету, що дозволить вирішувати нагальні питання соціального розвитку громади.

Відсутні

 

 

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

 

Великі

 

Середні

 

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

46

66

112

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

41

59

100

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Витрати

 

Альтернатива 1

 

-

Незабезпечення виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін на місцевому рівні

Альтернатива 2

 

Забезпечення правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом.

Забезпечення прозорої та швидкої процедури передачі майна в оренду суб’єктам господарювання, можливість планування та розвитку власного бізнесу

В грошовому еквіваленті прогнозні витрати суб’єктів мікро- підприємництва становлять: всього 16416,96 грн. на рік, в т.ч.:

– адміністративні – 2345,28 грн.

– прямі 14071,68 грн.

Детально розрахунок наведено в М-Тесті

 

ІV. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є затвердження зазначеного регуляторного акта. Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, статтям 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р., Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Є найбільш недоцільним, оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання

Альтернатива 2

 

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів Біленьківської сільської ради, громадян та суб’єктів господарювання

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

Не передбачаються

 

Зменшення ефективності використання комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади, зменшення надходжень до бюджету, матеріальні збитки усіх сторін

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, не враховує інтереси жодної із сторін

 

Альтернатива 2

 

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання

 

Не передбачається

 

Досягнення цілі прийняття регуляторного акта, а також реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

 

Відсутні

Альтернатива 2

 

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

У разі зміни зовнішніх чинників відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

 

           

Обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства, а також дозволить впорядкувати правові відносини між Біленьківською сільською радою та суб’єктами господарювання із врахуванням інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Затвердження запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття запропонованого проєкту регуляторного акта, який передбачає затвердження нормативних документів з питань оренди комунального майна для врегулювання орендних відносин, що виникають при передачі в оренду комунального майна Біленьківської сільської територіальної громади.

Зазначеним проєктом регуляторного акта передбачається удосконалення процедури передачі комунального майна в оренду, підвищення ефективності його використання.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно

від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат, ані від органів влади, ані від суб’єктів господарювання.

Передбачаються можливі витрати органу державної влади через збільшення часових витрат на здійснення певних дій з надання консультацій та роз’яснень (усних, письмових) суб’єктам господарювання – учасникам договірних відносин (тривалість – 1 рік).

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 29 серпня 2023 року по 11 вересня 2023 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

 

Основні результати консультації (опис)

 

1

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами підприємницької діяльності, приватними підприємцями, які працюють на території Біленьківської сільської територіальної громади

 

15

- обговорено проблемні питання у сфері оренди комунального майна, шляхи щодо їх розв’язання;

- отримано інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання, які підпадають під вимоги регулювання та інформацію щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу, трудових витрат, грошових та матеріальних) для їх виконання;

- здійснено уточнення процедур для виконання регулювання 

2

Телефонні консультації

 

7

- отримано інформацію щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу, трудових витрат, грошових та матеріальних) для їх виконання;

- здійснено уточнення процедур для виконання регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 112 (одиниць), у тому числі мікро підприємництва 66 (одиниці);

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).
 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

6

Разом, гривень

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

112

112

112

8

Сумарно, гривень

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: Витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,5 год.) + отримання необхідних форм та заявок (0,5 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (41,88 грн./ год.*) (*мінімальна заробітна плата на території Біленьківської ТГ за серпень 2023 року – 6700 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 160 годин/місяць)

 

1 година * 41,88= 41,88 грн

0

0

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

2 години * 41,88 * 1 процедуру = 83,76 грн

 

0

83,76*5 років = 418,8 грн

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість

оригінальних звітів х кількість періодів звітності за рік

 

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів х вартість часу суб'єкта малого

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

 

підприємництва (заробітна плата) х оціночна кількість перевірок за рік

 

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

 

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

0

(витрати відсутні)

14

Разом, гривень

125,64

0

418,8

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

112

112

112

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 х рядок 15)

14071,68

0

46905,6

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання мікро- підприємництва

Планові витрати часу на про-цедуру

 

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)*

Оцінка кількості процедур за рік

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання

(за рік),

гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

0,5 год.

41,88

(*мінімальна заробітна плата на території Воскресенської ТГ за лютий 2023 року – 6700 грн. поділити на середню тривалість робочого часу 160 год/міс)

1

112

2345,28

(фактичні витрати часу персоналу Х заробітна плата Х кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Х кількість процедур за рік)

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні й виїзні перевірки

-

-

-

-

-

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік, грн

х

х

х

х

2345,28

Сумарно за п’ять років, грн

х

х

х

х

11726,4

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання

регулювання та звітування

14071,68

46905,6

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

14071,68

46905,6

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

2345,28

22726,4

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16416,96

58632,0

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акта, за результатами яких передбачається, що орієнтовні витрати є обґрунтованими та помірними, в зв’язку з чим розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не запропоновано.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проєкт.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його прийняття.

 

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показниками результативності запропонованого акта будуть:

- надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна – 10933,89 грн;

- загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду – 584,7 м2;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта в т.ч.:

- кількість звернень до Біленьківська сільської ради – 5;

- кількість нових договорів оренди комунального майна - 3;

- кількість пролонгованих договорів оренди комунального майна - 0;

- кількість припинених договорів оренди комунального майна – 0.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися розробником регуляторного акта відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акта, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта. З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Катерина ПЕЧУРІНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь